Opakovací kurz středoškolské matematiky

Budova A – děkanát Ekonomické fakulty JU · Studentská 13, 370 05 České Budějovice · Ing. et Ing. Iveta Haman Karbulková· 389 032 572 · karbui00@ef.jcu.cz

Kurz je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, kteří potřebují obnovit a doplnit základy středoškolské matematiky. Obsahově jsou pokryta témata středoškolské matematiky, na něž bezprostředně navazuje výuka matematických předmětů na Ekonomické fakultě

Za absolvování kurzu nejsou udělovány kredity.

Rozsah výuky: 18 vyučovacích hodin.

Cena kurzu: 1000 Kč

Kapacita kurzu: minimálně 40, maximálně 120 studentů. (Přednost mají dříve přihlášení.)

Termín kurzu: V přípravném týdnu od 18. 9. 2023, učebna F3 (bude se řídit termíny přípravného týdne), přesný rozvrh kurzu pro rok 2023 bude aktualizován na webu EF. (Mapka areálu).

Úhradu vložného prosím provádějte až po online přihlášení do kurzu, nejpozději však do 8. 9. 2023 na číslo účtu 104 725 778 / 0300, variabilní symbol: 1023982031, do poznámky uvádějte jméno a příjmení studenta.


Vyučující

Garant kurzu

Mgr. Petr Chládek, Ph.D.

Studijní literatura a zdroje

Níže uvedený výčet literatury není nutně povinný. Výčet je soupisem literatury, ve které můžete nalézt učivo probírané v rámci Opakovacího kurzu středoškolské matematiky.

 1. Bušek, I. (2023). Řešené maturitní úlohy z matematiky, Prometheus.
 2. Calda, E., & Dupač, V. (2010). Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus.
 3. Charvát, J., Zhouf, J., & Boček, L. (2012). Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice, Prometheus.
 4. Nýdl, V., Pech, J., & Lexová, R. (1997). Přijímací zkouška z matematiky pro ekonomické obory, ZF JU v Č. Budějovicích.
 5. Odvárko, O. (2010). Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady, Prometheus.
 6. Odvárko, O. (2010). Matematika pro gymnázia – Funkce, Prometheus.
 7. Polák, J. (2015). Přehled středoškolské matematiky, Prometheus.
 8. Polák, J. (1996). Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus.
 9. Polák, J. (2010). Středoškolská matematika v úlohách II, Prometheus.
 10. Petáková, J. (2010). Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus.

Sylaby

Rozsah kurzu: blokově.

Podmiňující předměty: žádné.

Cíle: Cílem je doplnit a rozšířit středoškolské znalosti studentů pro potřeby další výuky matematiky na ekonomických oborech.

Počet kreditů: 0


Obsah kurzu
 1. Matematická logika, výroky,logické spojky, pravdivostní tabulky, kvantifikátory, tautologie.
 2. Číselné obory, operace s čísly, dělitelnost.
 3. Algebraické výrazy a jejich úpravy.
 4. Řešení rovnic – lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, s absolutní hodnotou.
 5. Řešení nerovnic – lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou.
 6. Funkce, definiční obory a obory hodnot.
 7. Vlastnosti a grafy funkcí.
 8. Rovnice přímky, kružnice.
 9. Posloupnosti – aritmetické, geometrické.
 10. Kombinatorika, binomická věta.

Materiály

Veškeré studijní materiály budou zpřístupněny v průběhu kurzů.


Přihlašování

 • Žádáme studenty, kteří se nepřihlásili přes stránky Celoživotního vzdělávání JU, aby se přihlásili znovu.