Publication page

 

doc. Ing. Milan Jílek Ph.D.

Faculty of Economics, University of South Bohemia

CV page:

 

Books and chapters:

Jílek, M., Štefko, M. Fiscal Behaviour of Local Governments in EU Member Countries Face to Face Financial Crisis. In: VÍTEK, Leoš (ed.). Analysis of the Impact of the Economic Crisis on Public Finances. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2011, p. 158-178. ISBN 978-80-7357-763-6. (50%)

Jílek, M., Lacina, L. Deficit Bias of Public Finances, Public Debt and Fiscal Rules. In: Lacina, L., Rozmahel, P., Rusek, A. (eds.). Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the future. Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2011,  p. 45-68. ISBN 978-80-87106-45-7 (50%)

Jílek, M. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla. In: Kubátová, K. (ed.), Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 5 až 35, ISBN: 978-80-7357-609-7 (100%)

Jílek, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 428. ISBN 978-80-7357-355-3.

Jílek, M. Rovnováha územních rozpočtů jako faktor rozvoje regionů. In: Faltová Leitmanová a kol. Ekonomický rozvoj Jihočeského kraje. ČVUT, Praha, 2004. ISBN: 80-01-03179-9. s. 29-52.

 

Journal articles:

Faltová Leitmanová, I., Cudlínová, E., Jílek, M., Klufová, R., Rolínek, L. Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis : Scientific Journal for Economics and Management, 2009, 3, p. 45-56, ISSN 1212-3285.

Jílek, M. Míra fiskální decentralizace v ČR. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis : Scientific Journal for Economics and Management, 2009, 12, č. 2009/3, s. 17-26, ISSN 1212-3285.

Jílek, M., Plaga, R. Kapitálové výdaje a zadlužení obcí v ČR. Acta univ. agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2005, LIII, No.3, pp.59-67. ISSN 1211-8516

Jílek, M. Analýza hospodaření municipálních rozpočtů ČR v letech 1994-2004. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Economics, Management and Trade. 29, 2005 (1): 29 - 41. ISSN: 1212-5598

Střeleček, F., Zdeněk, R., Lososová, J. Jílek, M. Social and economic points of the rural development. AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (10): 431–443. ISSN 0139-570X

Jílek, M. Aplikace fiskálních pravidel v České ekonomice. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Economics, Management and Trade. 26, 2004 (1): 17-26. ISSN: 1212-5598

Jílek, M. Rozpočtový výhled jako prevence problému zadlužení územně samosprávných celků. Acta univ. agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2003, LI, No.2, pp.155-168. ISSN 1211-8516

Jílek, M. Pyramidální systém finančně-ekonomického hodnocení podniku na základě údajů účetní závěrky podniku. Acta universitatis Bohemiae meridionales. V, 2002, (1) , s.5-16. ISSN 1212-3285

Jílek, M. Sestavování víceletých výhledů veřejných rozpočtů. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Economics, Management and Trade. 26, 2002 (1):13-19. ISSN: 1212-5598

Bicanová, M. - Jílek, M. - Svoboda, J. Přímé podpory zemědělství v českobudějovickém regionu. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Economics, Management and Trade. 25., 2001 (2): 85-90, ISSN 1212-5598

Jílek, M. - Hlína, L.: Návrh pyramidálního rozkladu ukazatele relativní vázanosti celkových aktiv. Sborník vědeckých prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, ekonomická řada, číslo 1, rok 1997. s.35-49, ISSN: 1212-5598

Hlína, L. - Jílek, M.: Aspekty vývoje a predikce na trhu živočišných komodit v zemích CEFTA. Sborník vědeckých prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, ekonomická řada, číslo 1, rok 1997. s. 21-28, ISSN: 1212-5598

Jílek, M.- Hlína, L. Metodika hodnocení likvidity a hodnocení likvidity zemědělských akciových společností v letech 1993-1995. Sborník vědeckých prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, ekonomická řada, číslo 2/XIII, rok 1996, str. 71-84. ISSN: 1212-5598

Jílek, M. Stanovení preferenčního pořadí investičních variant na základě finančních údajů. Sborník vědeckých prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, 13, rok 1996, ZF JU v Českých Budějovicích, 1996, s. 85-94. ISSN: 1212-5598

Kučera, Z. - Jílek, M. Reforma společné zemědělské politiky EU a rozšíření EU o země střední a východní Evropy. Sborník vědeckých prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, číslo 1/XIII, 1996, str. 85-94. ISSN: 1212-5598

Zeman, R. - Střeleček, F. - Jílek, M. Analýza hospodaření zemědělských podniků v produkčních a marginálních podmínkách jihočeského kraje. Sborník vědeckých prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, 13, 1996, 2, České Budějovice, ZF JU 1996, s. 73-85

 

Conference proceedings papers

Jílek, M. Independent fiscal councils – what shell we expect? Praha 13.04.2012 – 14.04.2012. In: VÍTEK, Leoš (ed.). Proceedings of the 17th International Conference. New Role of Public Finance 2012. Praha : Wolters Kluwer, 2012, s. 122–133. ISBN 978-80-7478-012-7.

Jílek, M. Rozpočtové chování místních úrovní vlády v době hospodářské krize. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha : Oeconomica, 2011, 8 s. ISBN 978-80-845-1763-6

Jílek, M. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla na centrální a sub-centrální úrovni vlády. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha : Oeconomica, 2010, 15 s. ISBN 978-80-245-1644-8

Jílek, M. Rozpočtové určení daní územním samosprávám - normativní a pozitivní přístup. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha : Oeconomica, 2009, s. 1-12. ISBN 978-80-245-1513-7.

Faltová Leitmanová, I., Cudlínová, E., Jílek, M., Klufová, R., Rolínek, L. Pojetí venkova: problémy a metodika. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti, FRRMS. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, s. 124-131. ISBN 978-80-7392-084-5.

Jílek, M. Daňová decentralizace a daňová autonomie místních úrovní vlády evropských zemí OECD. In INPROFORUM 2009. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 110-116. ISBN 978-80-7394-173-4.

Jílek, M. Meziregionální redistribuce prostřednictvím transferů územním rozpočtům v ČR. Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008. PEF MZLU Brno, 2008, s. 41-54. ISBN 978-80-7392-020-3

Jílek, M. The Tax Assignment: the Case of Allocative Efficiency at the Local Government Level in Unitary Countries of Europe. In Main Trends of Rural Development in Europe. Agrarian Prospects XVI, vol. II. Praha, CZU, 2007. p 669-677. ISBN 978-80-213-1675-1

Jílek, M. Analýza redistribučních efektů rozpočtového určení daní na úrovni krajů v ČR. In INPROFORUM 2007. Sborník z mezinárodní vědecké konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2007, s. 257-263. ISBN 978-80-7394-016-4

Jílek, M. Nerovnosti v příjmech českých municipalit. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářský růst regionů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ekonomická fakulta, 2007, 16s. ISBN 978-80-7394-008-9

Jílek, M. Fiskální pozice malých obcí. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha, Oeconomica, 2007, 15 s. ISBN 978-80-245-1188-7

Jílek, M. Rozpočtové určení daní územním rozpočtům v ČR z pohledu alokační efektivnosti výdajů územních rozpočtů.In Firma a konkurenční prostředí - Česká ekonomika v integračních procesech. Brno: PEF MZLU, 2007, s.35-42, ISBN 978-80-86633-83-1

Jílek, M. Capital Expenditure of Sub-national Governments as a Factor of Regional Development. Brno International Conference on Applied Business Research 2006. MUAF 2006, pp. 305-315. ISBN 80-7157-826-6

Jílek, M. Capital Expenditure of Sub-national Governments as a Factor of Regional Development. Brno International Conference on Applied Business Research 2006. PEF MZLU 2006, p.81-82, ISBN 80-7157-983-1

Jílek, M. Míra fiskální decentralizace v ČR. Sborník IV. výroční konference ČSE. Praha, Česká společnost ekonomická, 2006, 10s.

Jílek, M. Fiskální pozice malých obcí. In Agrarian Perspectives XV. FEM CUA Prague, 2006, 6 s., ISBN 80-213-1531-8

Jílek, M. Tendence ve vývoji obecních rozpočtů v ČR. Sborník z mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí". PEF MZLU. Brno. 2006. s. 31-41. ISBN 80-7302-115-3

Jílek, M. Rozdíly ve fiskální situaci českých municipalit. Sborník z mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí". PEF MZLU. Brno. 2006. s. 15-30. ISBN 80-7302-115-3

Jílek, M. Hodnocení současných tendencí ve vývoji municipálních rozpočtů v ČR. In: Medzinárodne vědecké dni 2006. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra, 2006, s. 704-709. ISBN 80-8069-704-3

Jílek, M. Empirický pohled na horizontální fiskální nerovnosti českých municipalit. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha, Oeconomica, 2006, 14 s. ISBN 80-245-1032-4

Jílek, M.: Rozpočty malých a velkých municipalit v ČR. In Podnikání a rozvoj regionu. Sborník příspěvků z vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2006. Gaudeamus, 2006, s. 209-214. ISBN 80-7041-895-8

Jílek, M. Rozbor hospodaření obecních rozpočtů v ČR. In Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Sekce financování obcí. Praha: Oeconomica, 2005. s. 55-65. ISBN 80-245-0956-3

Jílek, M. Fiskální federalismus a rozpočty obcí v ČR. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, 2005. 13s. ISBN 80-245-862-1

Jílek, M. Decentralisation and Fiscal Rules in EU Countries. In European Integration, Local and Global Consequences. Conference Proceedings. MZLU Brno, 2004, p. 182 - 193. ISBN 80-7157-826-6

Jílek, M. Decentralisation and Fiscal Rules in EU Countries. In European Integration, Local and Global Consequences. Conference Abstracts, MZLU Brno, 2004, p. 53, ISBN 80-7355-023-7

Jílek, M. Fiskální pravidla v české ekonomice. In Integrace finančního systému a veřejného sektoru  ČR v souvislosti s jejím členství v EU. Sborník z mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí". PEF MZLU. Brno. 2004. s. 44-54. ISBN 80-7302-080-7

Jílek, M. Fiskální pravidla na úrovni územních rozpočtů. in: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, 2004. 12s. ISBN 80-245-0677-7

Jílek, M. Kapitálové výdaje obcí. Sborník z mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí". PEF MZLU. Brno. 2003. s. 51-63. ISBN 80-7157-700-6

Jílek, M. Potřebné změny v postupech veřejného rozpočtování v souvislosti s reformou veřejných financí v ČR. Sborník prací z vědecké konference Agrární perspektivy XII. Díl II. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, řada E/K-2003, str. 804-811. ISBN 80-213-1056-1

Jílek, M. Důvody a principy aplikace víceletých výhledů veřejných rozpočtů v ČR. Sborník z mezinárodní konference "Firma a konkurenční prostředí". PEF MZLU. Brno. Březen 2002. s. 63-73. ISBN 80-7302-037-8

Jílek, M. Koncept víceletých veřejných rozpočtů. Proceedings of VIIIth International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. University of Economics in Prague, 2002. p. 35. ISBN 80-245-0270-4

Jílek, M. Změny v rozpočtovém určení daní z pohledu dlouhodobého finančního a kapitálového plánování obcí. Sborník referátů z 6. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. ZF JU v Českých Budějovicích, 2001. s. 270-273. ISBN 80-7040-489-2

Jílek, M. Community funding in Sweden. Conference Proceedings. Agrarian Perspectives X. Prague 2001, p. 88, ISBN 80-213-0799-4

Jílek, M.  The rules for the shaping of the long term financial and investment strategy of municipalities in the Czech Republic, further to the priorities of regional development and the EU enlargement. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 2000, České Budějovice, 2000. p. 97-100. ISBN 80-7040-425-6

Kučera, Z. - Jílek, M.  Zemědělská dotační politika a její vazba na životní prostředí. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion '99   trvale udržitelný rozvoj venkovských regionů, ZF JU České Budějovice, 1999, s. 74-75

Jílek, M. - Bicanová, M. Odvětvová analýza finančně ekonomických výsledků akciových společností ČR. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99, České Budějovice, 1999. p. 82-86

Jílek, M.: Mezinárodní harmonizace a standardizace účetnictví. Sborník prací z vědecké konference Agrární perspektivy VI, Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, řada E/K-1997, s.313-318

Jílek, M. Kapitálová struktura českých akciových společností. Sborník prací z vědecké konference Agrární perspektivy V, Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, řada E/K-I.-1996, s.298-308

Střeleček, F., Zeman, R., Jílek, M. Vliv marginálních podmínek na ukazatele účinnosti výrobního procesu. Sborník prací z vědecké konference “Agrární perspektivy V., řada E/K-I. - 1996, Praha, ČZU 1996, s.332-335

 

Text books:

Jílek, M. Veřejné finance. Skripta, ZFJU v Českých Budějovicích, 2002. 2. přepracované a doplněné vydání. 234 stran. ISBN 80-7040-533-3

Jílek, M.  Mezinárodní finance. Skripta, ZFJU v Českých Budějovicích, 2001, 169 stran. ISBN 80-7040-508-2

Jílek, M. Veřejné finance. Skripta, ZFJU v Českých Budějovicích, 1999, 230 stran. ISBN 80-7040-361-6

 

Other journals:

Jílek, M. Zadlužování územních rozpočtů v EU a jeho prevence. In: Dialógy o ekonomike a riadeni. Ekonomická univerzita Bratislava, 2005, č. 21, s. 8-18

Střeleček, F. - Lososova, J. - Zdeněk, R. - Jílek, M.: Charakteristika venkovských obcí a regionů. Obec a finance, 5, 2004, s.28 - 30, ISSN 1211-4189

Jílek, M. Finance územních samospráv ve Švédsku. Agris on line - elektronický časopis. ČZU, Praha. Září 2001. ISSN 1213-1369

Bicanová, M. - Jílek, M.:  Nepeněžní vklady do obchodních společností. Farmář č. 1, 2000

Bicanová, M. - Strádalová, J. - Jílek, M.:  Nepeněžní vklady do obchodních společností. Farmář č. 2, 2000

Střeleček,F. - Zeman, R. - Jílek, M.: Zemědělství v podhorských oblastech si zaslouží více pozornosti. Agrobase 19/1996, s. 2