CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

čísla

Slovní zásoba:
českyEnglish
arabské číslice Arabic numerals
aritmetika arithmetic
celá část desetinného čísla integer / integral / whole number part
celé číslo integer, whole number
cifra, jednociferné číslo digit
číselná množina, číselný obor number set
číselná osa number line
číselná soustava number system / scale
číslice numeral
číslo number system
číslo s nekonečným desetinným rozvojem infinite / non-terminating decimal
číslo s ukončeným desetinným rozvojem terminating decimal
čitatel numerator
desetinná čárka decimal point
desetinné číslo, desetinný zlomek decimal fraction
desetinné číslo; číslo zapsané v desítkové soustavě decimal number
desetinné místo decimal place
desetinný rozvoj decimal expansion
desetinný zápis decimal notation / representation
desetinný; desetinné číslo; decimal
desítková soustava decimal / denary (numeration) system

Slovní zásoba:
českyEnglish
dokonalé číslo perfect number
dvojková soustava binary (numeration) system
e, Eulerovo číslo exponential number
imaginární číslo imaginary number
iracionální číslo irrational number
jmenovatel denominator
kladné číslo positive number
kladný, plus positive
kmenový zlomek unit fraction
komplexní číslo complex number
konstanta constant (term)
liché číslo odd number
matematika mathematics
mínus nekonečno negative infinity
n-ciferné číslo n-digit number
necelá část desetinného čísla decimal / fractional part
nekonečno infinity
nenulový non-zero
neperiodické číslo non-periodic / non-recurring / non-repeating decimal
nepravý zlomek top-heavy / improper fraction
nesoudělná čísla coprimes, relatively prime numbers
nezáporné číslo non-negative number
nezáporný non-negative
NSD (největší společný dělitel ) GCF (Greatest Common Factor)
nula zero, nought
opačné číslo additive inverse, opposite number, negation (of a number)
opačné znaménko opposite sign
p, Ludolfovo číslo pi
perioda period, cycle
perioda desetinného čísla recurring cycle, repeating digit(s), repetend, repetition block
periodické číslo recurring / repeating / periodic decimal

Slovní zásoba:
českyEnglish
platná číslice significant figure
plus plus
plus nekonečno positive infinity
pravý zlomek proper fraction
prvočíslo prime number
převrácená hodnota reciprocal
převrácené číslo reciprocal (of a number)
přirozené číslo counting / natural number
racionální číslo rational number
reálná osa real axis
reálné číslo real number
rozvinutý zápis čísla expanded form / notation
ryze imaginární číslo purely imaginary number
ryze periodické číslo purely periodic / recurring / repeating decimal
římské číslice Roman numerals
semilogaritmický zápis reálného čísla standard notation
složené číslo composite number
složený zlomek complex fraction
smíšené číslo mixed fraction
sudé číslo even number
symbol symbol
šedesátková soustava sexagesimal (numeration) system
šestnáctková soustava hexadecimal (numeration) system
základ číselné soustavy base (of a number system)
záporné číslo negative number
zlomek fraction
zlomek v základním tvaru irreducible fraction
zlomková čára division / fraction bar
znaménko sign
znaménko mínus negative sign
znaménko plus plus / positive sign