CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

posloupnosti

Slovní zásoba:
českyEnglish
aritmetická posloupnost arithmetic progression / sequence
blížit se approach
blížit se zleva approach from below
blížit se zleva approach from the left
blížit se zprava to approach from above / the right
člen posloupnosti term (of a progression / sequence)
diference posloupnosti common difference (of progression / sequence)
divergence divergence
divergentní divergent
divergovat to diverge
geometrická posloupnost geometric progression / sequence
geometrická posloupnost geometric sequence
jednostranná limita one-sided limit
klesající posloupnost decreasing progression / sequence
konečná poslopnost finite progression / sequence
konvergence convergence
konvergentní convergent
konvergentní posloupnost convergent progression / sequence
konvergovat converge
kvocient posloupnosti common ratio (of a progression / sequence)

Slovní zásoba:
českyEnglish
limita zleva left(-hand) limit, limit from below
limita zprava right(-hand) limit, limit from above
limita, mez limit
monotónní posloupnost monotonic progression / sequence
neklesající posloupnost monotonic increasing progression / sequence
neklesající posloupnost not decreasing progression / sequence
nekonečná posloupnost infinite progression / sequence
neomezená posloupnost unbounded progression / sequence
nerostoucí posloupnost not increasing progression / sequence
nevlastní limita infinite limit
oboustranná limita two-sided limit
okolí (bodu) neighbourhood
omezená posloupnost bounded progression / sequence
posloupnost progression / sequence
rekurentní vzorec recursion formula
rostoucí posloupnost increasing progression / sequence
ryze monotónní posloupnost strictly monotonic sequence
řada series
shora omezená posloupnost upper bounded progression / sequence
součet posloupnosti sum (of a progression / sequence)
věta o limitě sevřené funkce Pinching/ Sandwich / Squeeze Theorem
vlastní limita finite limit
vzorec pro n-tý člen posloupnosti n formula
zdola omezená posloupnost lower bouned progression / sequence