CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

statistika

Slovní zásoba:
českyEnglish
absolutní četnost absolute frequency
četnost frequency
data data
dolní kvartil lower quartile
doplňkový jev complementary / opposite event
histogram histogram
hodnota znaku statistického souboru data value
hodnota znaku, znak (statistika) statistics
horní kvartil upper quartile
charakteristika polohy measure of central tendency
charakteristika proměnlivosti (variability) measure of dispersion / variability
(inter)kvartilové rozpětí interquartile range
jev event / happening
jistý jev (absolutely) certain / sure event
korelační koeficient correlation coefficient
kvalitativní znak categorical / qualitative variable
kvantitativní znak numerical / quantitative variable
kvartil quartile
medián median
modus mode
možný jev possible event

Slovní zásoba:
českyEnglish
nemožný jev impossible event
nezávislé jevy independent events
opačný jev complementary / opposite event
parametr parameter
polygon četností frequency polygon
pravděpodobnost likelihood, probability
proměnlivost, variabilita variability
příznivý jev favorable event
relativní četnost relative frequency
rozdělení četností frequency distribution
rozpětí statistického souboru range (of data)
sloupcový diagram bar / block chart / graph
spojnicový diagram line chart / graph
statistická jednotka observation
statistický soubor data set, set of observations, set of data
stejně možné jevy equally likely events
tabulka četností frequency table
vážený průměr weighted mean
vzájemně neslučitelné jevy mutually exclusive events
závislé jevy dependent events