CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

matematické operace

Slovní zásoba:
českyEnglish
absolutní hodnota absolute value, modulus
aritmetický průměr arithmetic mean
asociativita associativity, associative property
asociativní operace associative operation
asociativní zákon associative / grouping law
celočíselný dělitel factor
ciferný součet digital root, sum of digits
činitel (člen operace násobení) multipicand
dekadický logaritmus common logarithm
dělenec dividend
dělení division
dělit divide
dělitel (člen operace dělení) divisor
dělitelnost divisibility
dělitelný divisible
distributivita distributivity, distributive property
druhá mocnina square number
druhá odmocnina square root
dvojnásobek double

Slovní zásoba:
českyEnglish
Euklidův algoritmus Euclid‘s / Euklidean algorithm
geometrický průměr geometric mean
grafický kalkulátor graphic calculator
index, exponent index
inverzní operace inverse operation
kalkulátor calculator
komutativita commutativity, commutative property
komutativní operace commutative operation
komutativní zákon commutative law
komutativní zákon order law
logaritmus logarithm
logaritmovat take logaritms / logs
malá násobilka multiplication tables
menšenec minuend
menší less, smaller
menšitel subtrahend
mínus minus
mocnina power
mocnina, exponent exponent
nalézt, vypočítat find
násobek multiple
násobení multiplication
násobilka multiplication tables
násobit multiply

Slovní zásoba:
českyEnglish
nejmenší least, smallest
nejmenší společný násobek (nsn) Least / Lowest Common Multiple (LCM)
největší biggest, largest, greatest
největší společný dělitel (NSD) Greatest / Highest Common Factor (GCF, HCF)
n-tá mocnina nth power
n-tá odmocnina nth root of
odčítání subtraction
odečíst deduct, subtract, take away
odečítání subtraction
odhad approximation, estimation
odhadnout approximate, estimate, guess
odmocněnec radicand
odmocnina root, radical, surd
odmocnit take the nth root
odlogaritmovat take anti-log
operace operation
operátor operator
počítat count
pravý dělitel proper factor
programovatelný kalkulátor programmable calculator

Slovní zásoba:
českyEnglish
průměr (aritmetický), průměrný average
prvočíselný dělitel prime factor
předpoklad assumption
předpokládat assume
přesnost accuracy
přirozený logaritmus natural / hyperbolic / Napierian logarithm
rovnat se be equal
rovnost equality
rozdíl difference
rozklad na činitele factorization
rozklad na prvočinitele prime factorization
rozložit na činitele factorize
rozložit na prvočinitele prime factorize
roznásobit závorku complete multiplication
sčítanec summand
sčítání addition
sečíst add
shodný equal
součet sum, total

Slovní zásoba:
českyEnglish
součin product
spočítat figure out
společný dělitel common factor
společný násobek common multiple
stupeň odmocniny index (of the radical)
trojnásobek treble, triple
třetí mocnina cubed number
třetí odmocnina cube root
umocnit na n-tou raise to the nth (power)
určit determine
větší bigger, greater, larger
více more
vypočítat calculate, compute
základ logaritmu base (of a logarithm)
základ mocniny base (of a power)
zaokrouhlit round (off)
zaokrouhlování rounding
záporný, mínus negative
zbytek (po dělení) remainder
zjistit discover
znak / kritérium dělitelnost divisibility rule
znaménko mínus minus sign
podíl quotient