CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

rovnice

ŘEŠENÉ ROVNICE S MLUVENÝM DOPROVODEM V ANGLICKÉM JAZYCE
českyEnglish
kvadratická rovnice quadratic equation
lineární rovnice se zlomky linear equation with fractions
iracionální rovnice irrational equation
rovnice s logaritmy linear equation with fractions

Slovní zásoba:
českyEnglish
algoritnus algorithm
eliminační metoda addition method
eliminační / vylučovací metoda elimination method
grafické řešení graphical solution
graficky graphically
kořen rovnice root
kubická rovnice cubic equation
kvadratická rovnice quadratic equation
lineární rovnice linear equation
metoda pokus-omyl method of trial and improvement
mít řešení to have solution
množina řešení set of solutions
množina řešení solution set
nepřímá úměra inverse proportion
nerovnice inequality
neznámá unknown
n-násobný kořen root of multiplicity n
obecná rovnice Cartesian (form of) equation
parametrická rovnice parametric / vector equation
polynomická rovnice polynomial equation
postup algorithm, method
racionální rovnice rational equation
rovnat se to equal, to be equal
rovnice equation
řešení answer, method
řešit to solve
soustava nerovnic set of inequalities, simultaneous inequalities, system of inequalities
soustava rovnic set of equalities, simultaneous equalities, system of equalities
substituční metoda substitution method
trojúhelníková nerovnost triangle inequality theorem
úměrnost proportion
uspořadaná dvojice ordered pair
vylučovací metoda addition method
výsledek result
vzorec formula
vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice quadratic formula