CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

funkce

Slovní zásoba:
českyEnglish
argument funkce argument (of a function)
asymptota asymptote
bod dotyku point of contact
bod maxima funkce maximum point
bod minima funkce minimum point
bod nespojitosti point of discontinuity
celá část (funkce) greatest integer function
definiční obor domain (of a function)
exponenciální funkce exponential function
extrém extremum
funkce function
funkce s absolutní hodnotou absolute value function
funkce signum signum (function)
funkční hodnota function value
goniometrická funkce circular function
goniometrická funkce trigonometric / trig function
graf graph
hyperbola hyperbola
hyperbolická funkce hyperbolic function
inflexní bod point of inflection

Slovní zásoba:
českyEnglish
inverzní funkce inverse function
kartézká soustava souřadnic Cartesian coordinate system
kartézská souřadnice Cartesian coordinate
kladná polosa x / y positive x-axis / y-axis
klesající funkce decreasing function
klesat pode všechny meze to decrease without bound
konkávní concave (down), curved inwards
konkávnost downward concavity
konkávnost upward concavity
konstantní funkce constant function
konvexní convex, concave up, curved outwards
kosinus cosine
kosinusoida cosine curve
kotangens cotangent
křivka curve
kubická křivka cubic curve
kvadratická křivka quadratic curve
lichá funkce odd function
lineární funkce linear function
logaritmická funkce logarithmic function
lokální extrém relative extremum
lokální minimum minimum turning point

Slovní zásoba:
českyEnglish
maximum funkce maximum (of a function)
minimum funkce minimum (of a function)
monotónní funkce monotonic function
neklesající funkce not decreasing function
nekonvexní non-convex
neomezená funkce unbounded function
nerostoucí funkce monotonic decreasing function
nespojitá funkce discontinuous function
nespojitost discontinuity (of a function)
nespojitý discontinuos
nezávislá proměnná independent variable
nulový bod funkce zero (of a function)
obecná vlastnost konvexivity a konkávnosti concavity
obor hodnot range (of a function)
omezená funkce bounded function
osa axis
parabola parabola
perioda; délka posunutí period
počátek origin
polynomická funkce polynomial function
prostá funkce one-to-one function
průsečík point of intersection
průsečík s osou intercept
přímá úměrnost direct proportion
racionální funkce rational function
rostoucí funkce increasing function
rovnoosá hyperbola rectangular hyperbola

Slovní zásoba:
českyEnglish
růst nade všechny meze to increase without bound
řídící přímka directrix
shora omezená funkce upper bounded function
sinus sine (function)
sinusoida sine curve
složená funkce composite function
souřadnicová osa coordinate axis
spojitá funkce continuous function
spojitost continuity
spojitý continuous
stacionární bod critical point
sudá funkce even function
tečna tangent
trigonometrie trigonometry
uspořádaná dvojice number pair
vedlejší poloosa semi-minor axis
x-ová souřadnice abscisa, x-coordinate
y-ová souřadnice ordinate, y-coordinate
základ exponenciální funkce base (of an exponential function)
závislá proměnná dependent variable
zdola omezená funkce lower bounded function