CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

geometrie

Slovní zásoba:
českyEnglish
analytická geometrie coordinate geometry
Apoloniova kružnice circle of Apollonius
boční lateral
boční stěna lateral face
bod point
bod dotyku point of tangency
body na kružnici concyclic points
čárkovaná čára dashed line
čtverec square
čtverečkovaný papír squared paper
čtvrtá geometrická úměrná fourth proportional
čtyřstěn tetrahedron
čtyřúhelník quadrilateral
délka length
deltoid kite
desetistěn dodecahedron
desetiúhelník decagon, dodecagon
deskriptivní geometrie descriptive geometry
devítiúhelník nonagon
doplňkové úhly complementary angles
dvacetistěn icosahedron
dvourozměrný 2-D
elipsa ellipse
eliptický válec elliptic cylinder
Euklidovská geometrie Euclidean geometry
excentricita, výstřednost eccentricity
geometrická konstrukce geometric(al) construction
geometrická konstrukce geometric(al)drawing
geometrický geometric, geometrical
geometrický útvar geometric(al) configuration
geometrický útvar geometric(al) figure / shape
geometrie geometry
Heronův vzorec Hero(n)´s rule/formula
hlavní vrchol apex
horizontální (přímka) horizontal
horizontální přímka horizontal line
horní podstava top face
hrana edge
hranice dvou poloprostorů boundary of the half-space
hranice dvou polorovin boundary of half-plane
hraniční přímka edge of the half-plane
hraniční rovina face of the half-space
hranol prism
identita, shodnost trivial symmetry
jehlan pyramid
k stejnolehlosti, poměr podobnosti scale factor
kolineární collinear
kolmé promítání perpendicular projection
kolmé roviny perpendicular planes
kolmice, kolmá přímka perpendicular line
kolmost orthogonality
kolmost perpendicularity
kolmý hranol right prism
kolmý jehlan right pyramid
kolmý kužel right (circular) cone
kolmý válec right cylinder
kolmý; kolmice perpendicular (line)
kolmý; pravý right
komolý kužel/jehlan frustrum of a cone/pyramid
konstrukce, konstrukční úloha construction
konvexní mnohostěn convex polyhedron
konvexní mnohoúhelník convex polygon
konvexní úhel salient angle
kosá hrana sloping edge
kosá stěna sloping face
kosinová věta cosine rule
kosinová věta law of cosines
kosočtverec rhombus
kosý oblique, skew, slant, sloping
kosý hranol oblique prism
kosý jehlan skew pyramid
kosý kužel oblique cone
kosý válec oblique cylinder
koule sphere
krajní bod boundary point
krajní bod origin
krajní/koncový bod úsečky end / final point
krajní/počáteční bod polopřímky/úsečky initial point
kreslit draw
kruhová výseč circular sector
kruhový oblouk arc
kružítko pair of compasses
kružnice opsaná trojúhelníku circum-circle
kružnice, kruh circle
krychle cube
krychlová síť close packing of cubes
kužel cone
kuželosečka conic (section)
kvádr cuboid
kvadrant quadrant (of the graph)
levotočivá báze left-handed system
lichoběžník trapezium
lomená/přerušovaná/čerchovaná čára broken line
měřítko scale
mezikruží annulus, ring
mimoběžné přímky skew lines
mnohostěn polyhedron
mnohoúhelník polygon
mnohoúhelník se shodnými úhly equiangular polygon
množina bodů dané vlastnosti locus
mocnost bodu ke kružnici tangent and secant theorem
model framework
načrtnout draw a sketch
nadhled; půdorys plan (view)
nákresna, promítací rovina projective plane
nanést vzdálenost mark off point
nárys elevation
narýsovat, sestrojit construct
nekonečný útvar infinite pattern
nekonvexní mnohostěn non-convex polyhedron
nekonvexní mnohoúhelník non-convex polygon
nekonvexní úhel reflex angle
nepravidelný trojúhelník scalene triangle
nulový úhel zero angle
obdélník oblong, rectangle
obecná rovnice equation in Cartesian coordinates
objem v krychlových jednotkách capacity
oblouk arc of a curve, circular arc, part of circle
obraz v otočení rotated image
obraz v posunutí translated image
obraz v osové souměrnosti mirror / reflected image
obrázek v měřítku scale diagram / drawing
obrázek ve skutečné velikosti full size diagram
obsah area
obsah kruhu area of a circle
obsah řezu cross-sectional area
obvod perimeter
obvod/délka kruhu circumference (of the circle)
obvodový úhel angle at the circumference, inscribed angle
odchylka dvou přímek amount of turn from one line to the other
odchylka přímek/rovin angle between two lines/planes
odvěsna leg (of a right-angled triangle)
ohnisko focus
opačný, protilehlý, protější alternate
opsaný circumscribed
opsat circumscribe, describe
orientovaná přímka directed line
orientovaná úsečka directed line segment
orientovaný úhel directed / oriented / signed angle
ortocentrum orthocentre
osa bisector
osa pásu parallel mid-way
osa souměrnosti axis of symmetry, mirro line
osa strany bisector of a side
osa strany side bisector
osa symetrie line of reflection / symmetry
osa úhlu angle bisector
osa úhlu bisector of an angle
osa úsečky perpendicular bisector
osmiúhelník octagon, octahedron
osová nebo rovinová souměrnost reflective symmetry
osová souměrnost axial / line / mirror symmetry
osově souměrný symmetric with respect to the line
ostroúhlý trojúhelník acute-angled triangle
ostrý úhel acute angle
otáčet rotate
otočení v kladném smyslu positive rotation
otočení v záporném smyslu negative rotation
pata kolmice foot of a perpendicular
pětiúhelník pentagon
planimetrie plane geometry
plášť válce curved face
plný úhel complete turn
podobnost similarity
podobnost trojúhelníků enlargement /similarity of triangles
podobnost, stejnolehlost, zmenšení reduction
podobný trojúhelník similar triangle
podobný útvar similar figure
podstava base (of a solid)
podstavná strana side of the base
pohled z boku side elevation
pohled zepředu front elevation
polára polar
polokoule hemisphere
polokruh; půlkružnice semicircle
poloměr radius
poloosa semi-axis
poloprostor half-space
polopřímka half-line
polorovina half-plane
posunutá souměrnost glide reflection
posunutí v horizontálním směru horizontal movement
posunutí ve vertikálním směru vertical movement
povrch surface area
pravidelné těleso regular solid
pravidelný regular
pravidelný hranol regular prism
pravidelný jehlan regular pyramid
pravidelný mnohostěn regular polyhedron
pravidelný mnohoúhelník regular polygon
pravítko ruler
pravoúhlý trojúhelník right(-angled) triangle
pravý úhel right angle
promítání projection
prostor space
protilehlá (strana) opposite (side)
protilehlá hrana opposite edge
protilehlá stěna opposite face
protilehlá strana opposite side
protilehlý vrchol opposite vertex
protínat to cross, intersect, meet, cross
protnout, protínat cut
průsečík crossing point
průsečnice rovin line of intersection
překreslit copy
přepona hypotenuse
přesné rýsování accurate drawing
přilehlá strana adjacent side
přilehlá strana side adjacent
přilehlá strana/hrana adjacent edge
přilehlé úhly allied angles
přilehlý vrchol adjacent vertex
přilehlý, přilehlá strana adjacent (side)
přímka line
přímka straight line
přímka; čára line
přímky sbíhající se v bodě concurrent lines
přímý úhel straight angle
připsaná kružnice escribed circle
půlit bisect
půlit halve
Pythagorova věta Pythagoras' Theorem
Pythagorova věta Pythagorean Theorem
rameno úhlu ray
rameno úhlu arm
rotace rotation
rovina plane
rovina souměrnosti plane of symmetry
rovinný obrazec plane figure / shape, two-dimensional shape(2D-shape)
rovná hrana straight edge
rovné pravítko bez stupnice straightedge
rovnice kružnice equation of a circle
rovnice množiny bodů equation of a locus
rovnoběžná přímka parallel (straight) line
rovnoběžné hrany parallel edges
rovnoběžné roviny parallel planes
rovnoběžné strany parallel sides
rovnoběžník parallelogram
rovnoběžnost parallelism
rovnoběžnostěn parallelepiped
rovnoběžný parallel
rovnoramenný lichoběžník isosceles trapezium
rovnoramenný trojúhelník isosceles triangle
rovnostranný mnohoúhelník equilateral polygon
rovnostranný trojúhelník equilateral triangle
rozdělit dissect
rozdělit split
rozpůlit split in half
různoběžná přímka non-parallel line
různoběžná přímka transversal
různoběžné přímky intersecting lines
různoběžné roviny intersecting planes
rýsovací potřeba drawing instrument
rýsovací potřeba(y) drawing equipment
rýsování drawing
rýsování, sestrojování constructing
řád rotace order of rotational symmetry
řez section
řez tělesa rovinou plane section
řez tělesem kolmý k ose tělesa cross-section
samodružný bod fixed point
sečna secant line
sečna; sekans secant
sedmiúhelník heptagon
sestrojení, narýsování fixing
sevřený úhel included angle
shodné útvary congruent figure
shodnost congruence
shodnost, identita do nothing symmetry
shodnost, identita identity
shodnost, izometrie isometry
shodný congruent
shodný, identický identical
sinová věta sine rule
síť isometric grid / paper
síť tělesa net
slabá čára faint line
směr, orientace úhlu bearing
směrnicový tvar rovnice equation in slope-intercept form
směrnicový tvar rovnice přímky slope intercept equation
souhlasné úhly corresponding angles
souměrnost symmetry
souměrný symmetrical
souřadnice coordinate
soustava souřadnic coordinate system
soustředné kružnice concentric circles
splynout come together
splývat coincide
spodní podstava bottom face
spojit join (up)
spojitá čára solid line
stejnolehlost central dilatation, homothety
stejnolehlost s k, kde –1 < k < 1 enlargement with a fractional scale
stejnolehlost se záporným k negative enlargement
stejnolehlost, podobnost, zvětšení enlargement
stěna face
stěna kolmá k podstavě upright face
stěna rovnoběžná s podstavou level face
stěnová úhlopříčka diagonal of a face
stěnová úhlopříčka face diagonal
stěnová výška kužele/jehlanu slant height
stereometrie solid geometry
strana side
střed middle point
střed middle
střed mid-point
střed kružnice centre (of a circle)
střed kružnice opsané circum-centre, ex-centre
střed kružnice vepsané in-centre
střed obrazce/útvaru centre of a shape
střed rotace centre of rotation
střed rotace rotocentre
střed stejnolehlosti centre of enlargement
střed symetrie centre of symmetry
střed symetrie point of symmetry
střed tělesa centre of a solid
střed úsečky centre of a line
střední geometrická úměrná geometric mean
střední geometrická úměrná mean proportional
středová souměrnost point symmetry
středová souměrnost symmetry about a centre
středově souměrný symmetric with respect to the origin
středový úhel angle at the centre
středový úhel central angle
střídavé úhly alternate exterior angles
střídavé úhly alternate interior angles
styčné úhly supplementary angles
šestistěn hexahedron
šestiúhelník hexagon
šířka breadth
tečkovaná čára dotted line
tečna; tangens tangent
těleso solid (figure), three-dimensional object
tělesová úhlopříčka body / space diagonal
tětiva chord
tětivový čtyřúhelník cyclic quadrilateral
těžiště centroid
těžnice median
Thaletova věta angle in a semicircle
totožné přímky coincident lines
trojrozměrný 3-D
trojúhelník triangle
trojúhelníkové pravítko set-square
tupoúhlý trojúhelník obtuse-angled triangle
tupý úhel obtuse angle
tvar form
úhel dvou rovin dihedral angle
úhel klesání angle of depression
úhel stoupání angle of elevation
úhel; odchylka angle
úhloměr angle measurer, protractor
úhlopříčka diagonal
úseč segment
úsečka line segment
úsečka neorientovaná undirected line segment
úsekový tvar rovnice přímky intercept form of equation
útvar (obsahující opakování) pattern
útvar vepsaný do kružnice cyclic figure
útvary se stejným obsahem equivalent figures
válec (circular) cylinder, circular prism
válec cylinder
vedlejší úhly adjacent angles
vedlejší/přilehlá stěna adjacent face
velikost; velikost úhlu; absolutní hodnota (komplexního čísla) magnitude
vepsaná kružnice inscribed circle
vepsat inscribe
vertikální vertical
vertikální přímka vertical line
věta o úsekovém úhlu alternate segment theorem
věty o podobnosti trojúhelníků similarity theorems
věty o shodnosti trojúhelníků congruence theorems
vně, vnější inside of
vnější bod external point
vnější dotyk kružnic two circles touch externally
vnější oblast kruhu outside the circle
vnější oblast úhlu exterior of the angle
vnější úhel exterior angle
vnější; vnější oblast exterior
vnitřek kruhu inside the circle
vnitřek, vnitřní oblast interior
vnitřní dotyk kružnic two circles touch internally
vnitřní oblast úhlu interior of the angle
vnitřní úhel interior angle
vnitřní úhel, úhel při vrcholu vertex angle
volné rovnoběžné promítání oblique projection
vrchol vertex
vrcholové úhly vertically opposite angles
výseč sector
vystříhnout cut out
výška actual height, altitute, (perpendicular) height
vzájemná poloha mutual position
vzdálenost distance
vzorec pro vzdálenost dvou bodů v rovině distance formula
základna; podstava base
zobraz. v rovinové souměrnosti reflection in a plane
zobraz. v středové souměrnosti reflection in the origin
zobrazení v osové souměrnosti reflection in a line
zobrazení; osová souměrnost reflection