CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

informatika

aplikace Office

Slovní zásoba:
českyEnglish
aktivní buňka active cell
automatické tvar automatic shape
buňka cell
čára line
data data
filtr filter
funkce function
graf graph
hodnota value
koláčový graf pie graph
kontrola pravopisu spellchecker
kopírovat to copy
kreslení drawing
kreslit to draw
kurzíva italics
kurzor cursor
list spreadsheet
lupa zoom
maximalizovat to maximize
menu menu
minimalizovat to minimize
nabídková lišta menu bar
náhled tisku print layout view
nahradit to replace
najít to find
nápověda help
název souboru file name
normální náhled normal view
oddělit to separate
odkaz link
odrážka indent
odstavec paragraph
odstranit to remove
ohraničení border
okno window
opustit, odejít to exit (program)
otevřít to open (file)
otočit to rotate
písmo font
podtrhnout to underline
pravítko ruler
propojení linking
propojený objekt linked objects
přepsat to overwrite
rolovací lišta scroll bar
rolovací šipka scroll arrow
rolování screen scroll
řádek row
seřadit, setřídit to order
seskupit to merge
sestupně in descending order
schránka clipboard
sloupcový graf bar graph
sloupec column
smazat to delete
soubor file
spojnicový graph line graph
spojovací čár linking line
standartní nabídka nástrojů standard toolbar
stínovaní shading
styl style
šipka arrow
tabulka table
textové pole textbox
tisknout to print
tučný bold
uložit to save (document)
upravit to edit
vložený objekt embedded object
vložit to insert
výplň fill
vzestupně in ascending order
vzorec formula
zarovnat to align
zdrojový soubor source file
zobrazit to display
zvětšit to enlarge
zarovnání alignment
asistent, pomocník assistant
cell range
odkaz buňky cell reference
datový typ data type
external reference
rormátovací značka formatting mark
insertion point
popisek label
propojený objekt linked object
možnosti tisku printing options
nápověda (tip) screen tip
tabulkové aplikace spreadsheet applications
stavová lišta status bar
formulář form
velká písmena capitals
index index
desetinné místo decimal place
prezentace prezentation
objekt object
obrázek picture
clipart clipart
symbol symbol
záložka bookmark
šablona template
jazyk language
mřížka grid
uspořádat to order